Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” απευθύνεται σε επιχειρήσεις και έχει ως σκοπό την βελτίωση λειτουργίας τους με την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Η δράση του προγράμματος παρέχει χρηματοδότηση σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού, για την υλοποίηση παρεμβάσεων. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια € με το ποσό των 100 εκατομμυρίων €  για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια € στον κλάδο του τουρισμού.

Στοχεύει στη διείσδυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στην επιτυχή τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών μέσω ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ο ενεργειακός στόχος της δράσης απευθύνεται στη μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και στην αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 €. Για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 € έως και 500.000 €. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως 100 κλίνες.

 

Screenshot 2

 

Ποιες επιχειρήσεις είναι Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος;

-Οι μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια €

-Οι μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια €

-Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια €

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

Λοιπές Υποστηρικτικές Δαπάνες

 

Αναβάθμιση κτηριακού κελύφους (θερμομόνωση / αντικατάσταση διαφανών στοιχείων / συστήματα σκίασης)

Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή

 

Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή για έκδοση ΠΕΑ Α’ και ΠΕΑ Β’

 

Εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός

 

Συστήματα θέρμανσης / ψύξης

 

Συστήματα αερισμού χώρου

Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001

 

Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης

 

Εγκατάσταση ΑΠΕ (ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες, γεωθερμικές Α/Θ όπως γεωεναλλακτών)

 

Υπηρεσίες Σύμβουλου παρακολούθησης και διαχείρισης

 

Συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης

Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου

 

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο Δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του Δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο ποσό και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

Οι πιθανές δαπάνες μετακινήσεων των συμβούλων δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες. Οι συμβουλευτικές / υποστηρικτικές δαπάνες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 7% του ποσού επιχορήγησης, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000 €.

 

Ποια είναι τα ποσοστά επιχορήγησης;

Τύπος επιχείρησης

Δαπάνες Εξοικονόμησης ενέργειας

Υποστηρικτικές Δαπάνες (De Minimis)

Μεσαίες

40%

40%

Μικρές / πολύ μικρές

50%

40%

 

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική, δηλαδή:

1: Ανηγμένη εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2)

2: Ειδική εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (ανηγμενή στις ώρες λειτουργίας)

3: Αποδοτικότητα επένδυσης: ο λόγος της ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2)

Συνολική Βαθμολογία:   Κ =  Σ Κi x βi ,

Όπου βi θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 

|| || ||
softweb Powered by SWLogo

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.