Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ

Πρόγραμμα  Eξοικονομώ Kατ' Oίκον II

Το πρόγραμμα "Eξοικονομώ Kατ' Oίκον II" είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο - επιδοτούμενο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό τα κτίρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιτυγχάνουν μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν, μείωση του ενεργειακού κόστους (λιγότερη καύσιμη ύλη), αύξηση του χρόνου ζωής του ακινήτου, αύξηση της αξίας του ακινήτου, αισθητική βελτίωση της όψης του και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ένοικους του κτιρίου.

Η Next Level έχοντας ήδη αναβαθμίσει ενεργειακά δεκάδες οικίες στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον", αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου και της δωρεάν έκδοσης και διακίνησης του τραπεζικού φακέλου, με σκοπό να απαλλάξει τους πελάτες της από περιττές και χρονοβόρες ενέργειες.

Αφού ελεγθεί και αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στη συνέχεια και με βάση πάντα τις ανάγκες του πελάτη γίνεται η πρόταση για τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε η οικία να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Στο στάδιο της κατασκευής, η επιλογή πιστοποιημένων υλικών σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή όχληση για τον πελάτη και τους οικείους του.

Ποιες ιδιοκτησίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμη ιδιοκτησία είναι η κατοικία, δηλ. η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου) που ικανοποιεί αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Το ακίνητο να έχει χρήση κύριας κατοικίας από τον ιδιοκτήτη ή από τυχόν ενοικιαστή ή από δωρεάν παραχώρηση. Το αποδεικτικό κύριας κατοικίας προκύπτει από τα στοιχεία της πρόσφατης εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 2. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο και να είναι νομίμως υφιστάμενο (δηλ. αν υπάρχουν αυθαίρετα τ.μ. να είναι τακτοποιημένα-νομιμοποιημένα).
 3. Το ακίνητο να κατατάσσεται βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Περιορισμοί

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 08/03/2018.
 2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη ιδιοκτησία. Σε ιδιοκτησίες που ενοικιάζονται, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής. Η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης δεν εμπίπτει σε αυτόν τον περιορισμό.
 3. Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται μόνον η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.
 4. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.
 5. Εάν μια ιδιοκτησία έχει υπαχθεί στο προηγούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, τότε δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για την εν λόγω κατοικία στο παρόν Πρόγραμμα. Επιτρέπεται όμως η υποβολή αίτησης για ιδιοκτησία που έχει υπαχθεί στο προηγούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», μόνον εάν αυτή αποτελεί μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία, και όχι για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.
 6. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) προ υποβολής αίτησης.
 7. Κατά την υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται και είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας (Ε1) από όπου προκύπτει η κύρια κατοικία αλλά και στη δήλωση ακινήτων (Ε9) να είναι καταχωρημένος ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.
 8. Κάθε παρέμβαση που υλοποιείται πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θέτει τις απαιτήσεις για τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του προγράμματος κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση.

Εισοδηματικά κριτήρια - Ποσοστά επιχορήγησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του ακόλουθου Πίνακα.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/ επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων/ επικαρπωτών, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της ανωτέρω συναίνεσης.

 Κατηγορία   Ατομικό Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης

Οικογενειακό Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
 2 10.000-15.000  20.000-25.000 50% 5% 70%
 3

15.000-20.000

25.000-30.000

 40%

5% 70%
4 20.000-25.000 30.000-35.000 35% 5% 70%
5 25.000-30.000 35.000-40.000 30% 5% 70%
6 30.000-35.000 40.000-45.000 25% 5% 70%
7 35.000-40.000 45.000-50.000 0% 5% 70%

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου. Σημειώνεται ότι και για αυτήν την 7η εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης».

Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής). Επιπλέον, ο Ωφελούμενος (πλήρης κύριος, επικαρπωτής) δεν δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων, και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ στο σύνολο των αιτήσεών του (περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας). Η ανωτέρω υποχρέωση προσκόμισης δηλώσεων συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis υφίσταται και στην περίπτωση βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η κατάταξη στις εισοδηματικές κατηγορίες του Πίνακα γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα εμπεριέχεται στην περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν ο αιτών δεν υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης κατά το εν λόγω έτος, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι κατά το επίμαχο οικονομικό έτος δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του Πίνακα γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η κατάταξη στις κατηγορίες του Πίνακα γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (με προστατευόμενα τέκνα), το εισόδημα του ενδιαφερόμενου συν το τυχόν εισόδημα των τέκνων λογίζεται ως οικογενειακό και βάσει αυτού πραγματοποιείται η κατάταξή του στις κατηγορίες του Πίνακα.

Η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης γίνεται στη βάση του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στον πίνακα 8.1 της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην κατηγορία 7.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ/τ.μ. επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος ή μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (τ.μ.) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία ή διαμέρισμα τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:

Α. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις). H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:
i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 ευρώ επαυξημένη κατά 1,86 ευρώ/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310 ευρώ,
ii) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 ευρώ επαυξημένη κατά 1,24 ευρώ/τ.μ. συνολικής επιφανείας της πολυκατοικίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806 ευρώ.

Β. Καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, ο οποίος ασχολείται σχετικά με την υποβολή αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και της ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 248 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 ευρώ συν 62 ευρώ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γ. Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κ.λπ.), μέχρι ποσού 248 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για μελέτες ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 ευρώ συν 62 ευρώ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σημειώσεις:

 • Για μονοκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα Α, Β, και Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 ευρώ ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα Α, Β, και Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 ευρώ συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής (συνολικό και παρεμβάσεων) καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος. Ειδικά για τις αμοιβές των ανωτέρω περιπτώσεων Α, Β και Γ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής για την κάθε περίπτωση.

Δανειακή Σύμβαση - Ιδιωτική Συμμετοχή

Οι Ωφελούμενοι ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση σύμφωνα με τον Πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση για το ποσό που θα επιλέξουν ή για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, είτε με συνδυασμό των παραπάνω. 

Ίδια Κεφάλαια

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει να καλύψει το υπόλοιπο (πέραν του επιδοτούμενου ποσού) με ίδια κεφάλαια και να αποφύγει τον τραπεζικό δανεισμό, ή ακόμη και στην περίπτωση που το ποσό του δανείου είναι μικρότερο από το ποσό της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης από το πρόγραμμα. Συνεπώς, ο Ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μπορεί όμως, και μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος και ανεξαρτήτως αριθμού τραπεζικών λογαριασμών/ τραπεζικών ιδρυμάτων, να δώσει προκαταβολή από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την αποπληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων (συνυπολογίζοντας τυχόν προκαταβολή που έχει δοθεί) και την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση για πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

Τραπεζικός δανεισμός 

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Το κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον ΙΙ». 
Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύμβασης έχουν ως εξής: 
1. Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, όταν το επιθυμούν οι πολίτες για να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι.
2. Η διάρκεια του δανείου είναι 4, 5 ή 6 έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.
3. Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. 
4. Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη. 

Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει τυχόν κόστος προμήθειας εντολής για μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή αναδόχων/ προμηθευτών κ.λπ., που γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, δηλ. στην περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο προμηθευτής είναι διαφορετικό από αυτό που έχει επιλέξει να συνεργάζεται ο Ωφελούμενος.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις & Όρια επιλέξιμων δαπανών

Οι παρεμβάσεις που επιθυμεί ο Ωφελούμενος υποβάλλονται με την αίτηση του για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων των κατωτέρω πινάκων. 

    1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
Η παρέμβαση αφορά σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως ανοίγματα προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κ.λπ.). 

    2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
Επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου). 

    3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. 
Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούργιο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό): α) πετρελαίου, β) φυσικού αερίου, γ) υγραερίου, δ) βιομάζας, ε) αντλίας θερμότητας, στ) Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Η εγκατάσταση ή αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κ.λπ.). 

  • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων, θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

    4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  
Επιλέξιμη είναι η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κ.λπ.). 

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ                                                 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ/τ.μ.)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]  2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο 

370 440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα  300 350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Παράθυρο  470 540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα  390 440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Παράθυρο  250 270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα  180 240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*  135 155
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)** **** 140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης*** **** 25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]  0,9 ˂ R ≤ 1,8 R > 1,8
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος  44 48
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη  17 25
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα  45 55
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα  29 35

* Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεωννα δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης. 
** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος) 
*** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2) 
**** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ/μονάδα)
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ  I II III IV V VI VII VIII
Ισχύς P(kW) P≤8 8<P≤12 12<P≤20 20<P≤35 35<P≤50 50<P≤100 100<P≤200 P>200
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου  4.500 6.400 8.300 11.000 14.500 21.500
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου  2.500 3.500 5.900 11.000 15.500 20.800
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC)  5.700 6.600 9.400 13.700 22.800 25.000
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας  4.900 6.100 9.100 13.300 23.100 25.000
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)  14.000 21.000 25.000
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*  6.900 7.200 9.400 13.200 25.000
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου ** (Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)  P≤2.6 2.6<P≤3.5 P>3.5          
  850 1.100 2.000          
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***  700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ 
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****  1.100€ ανά αίτηση
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****  3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****  10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
Δ Αντλία θερμότητας*** 1.500€ ανά αίτηση

* Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV. 
** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
*** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι 
**** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β 

Σημειώσεις:
  • Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, τα ανώτατα όρια δαπάνης των υποκατηγοριών 3.Α έως 3.Δ προσαυξάνονται κατά 1.500 ευρώ για τις κατηγορίες ισχύoς I-IV, κατά 2.200 ευρώ για τις κατηγορίες ισχύος V-VI, και κατά 3.000 ευρώ για τις κατηγορίες ισχύος VII-VIII, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιλέξιμη δαπάνη στην υποκατηγορία 4.Α και στην υποκατηγορία 4.Β μειώνονται κατά 1.500 ευρώ το ανώτατο όριο ανά αίτηση και κατά 3.000 ευρώ το ανώτατο όριο για πολυκατοικία.
   • Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.
  • Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος που αφορά σε κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Επίτευξη Ελάχιστου Ενεργειακού Στόχου

Οι επιθυμητές προς υλοποίηση παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτουν τον απαιτούμενο ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής: 
   i. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/τ.μ.) του κτιρίου αναφοράς. 
  ii. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/τ.μ.) του κτιρίου αναφοράς. 

Εάν το υλοποιηθέν έργο αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, θα πρέπει το σύνολο των παρεμβάσεων να οδηγεί στην κατάταξη του στην ενεργειακή κατηγορία Β. Σε περίπτωση που η επίτευξη της κατηγορίας Β δεν είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτή, το ανακαινιζόμενο κτήριο/κτηριακή μονάδα θα πρέπει να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία που προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1 ή 2 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος ορίζεται ταυτόσημος με το στόχο της ανωτέρω (i) περίπτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος ορίζεται ταυτόσημος με το στόχο της (ii) περίπτωσης. 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Α. Για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα

1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών, σύσταση φακέλου και προέλεγχος τους.
2. 1η ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) και Σύνταξη Εντύπου Παρεμβάσεων και κόστους αυτών.
3. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.
4. Διασταύρωση καταχωρημένων οικονομικών στοιχείων και στοιχείων του ακινήτου από το taxisnet (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας). 
5. Ηλεκτρονική καταχώρηση του 1ου Π.Ε.Α., των παρεμβάσεων και του αντίστοιχου κόστους τους, καθώς και του ενεργειακού στόχου που θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε μορφή pdf. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και οριστική υποβολή αίτησης (έκδοση μοναδικού εξαψήφιου ακέραιου αριθμού πρωτοκόλλου).
6. Δέσμευση του ποσού επιχορήγησης με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 2 μηνών, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να θέσει την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Το διάστημα αυτό παρατείνεται κατά 1 μήνα εάν δεν έχει εγκριθεί δάνειο και ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
7. Επιλογή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού αν είναι επιθυμητή η λήψη δανείου. Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του, εντός 15 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει την αίτησή του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών.
8. Κατάρτιση λίστας υπαγωγής από τον Δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου. Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
9. Καταχώρηση στοιχείων προμηθευτών στο σύστημα.  Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης του 70% του δανείου, ως προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση μη λήψης δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό μικρότερο ή ίσο των ιδίων κεφαλαίων. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
10. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α).
11. Ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του 2ου Π.Ε.Α. και των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων. 
12. Ο Ωφελούμενος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά και ενημερώνεται για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος. 
13. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο. 
14. Σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου. Ο Δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κ.λπ.) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Β. Για πολυκατοικία

1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών, σύσταση φακέλου και προέλεγχος τους.
2. 1η ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) και Σύνταξη Εντύπου Παρεμβάσεων και κόστους αυτών.
3. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.
4. Κάθε ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του. Διασταύρωση καταχωρημένων οικονομικών στοιχείων από το taxisnet (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας). Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή κατά την οποία συνοψίζονται όλα τα στοιχεία της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη / εκπρόσωπο πολυκατοικίας.
5. Διασταύρωση καταχωρημένων οικονομικών στοιχείων και στοιχείων του ακινήτου από το taxisnet (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας). Η οριστική υποβολή κατά την οποία συνοψίζονται όλα τα στοιχεία της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη / εκπρόσωπο πολυκατοικίας.
6. Ηλεκτρονική καταχώρηση από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας ή τον Σύμβουλο Έργου του  1ου Π.Ε.Α., των παρεμβάσεων και του αντίστοιχου κόστους τους, καθώς και του ενεργειακού στόχου που θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε μορφή pdf. Έλεγχος πληρότητας αίτησης: των καταχωρήσεων, των οικονομικών στοιχείων, των στοιχείων του ακινήτου, την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, την (αριθμητική) πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και προσωρινή υποβολή αίτησης.
7. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας αποδέχονται ηλεκτρονικά την υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλει οριστικά την αίτηση λαμβάνοντας μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης).
8. Δέσμευση του ποσού επιχορήγησης με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 2 μηνών, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να θέσει την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Το διάστημα αυτό παρατείνεται κατά 1 μήνα εάν δεν έχει εγκριθεί δάνειο και ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
9. Σε περίπτωση απόρριψης της ατομικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων. Οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται και στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Για να υπαχθεί η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες και οι ιδιοκτήτες των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί να συμμετάσχουν στο έργο με ίδια κεφάλαια.
10. Επιλογή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, από κάθε ιδιοκτήτη αν είναι επιθυμητή η λήψη δανείου. Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας τους, εντός 15 ημερών από τη χρονική στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταστήσει την αίτησή «ενεργή για λήψη δανείου» και έχουν προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών.
11. Κατάρτιση λίστας υπαγωγής από τον Δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου. Οι Ωφελούμενοι καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλουν δήλωση αποδοχής συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά εντός διαστήματος 2 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
12. Καταχώρηση στοιχείων προμηθευτών στο σύστημα.  Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, ως προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση μη λήψης δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό μικρότερο ή ίσο των ιδίων κεφαλαίων. 
13. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
14. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α).
15. Ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του 2ου Π.Ε.Α. και των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων. 
16. Ο Ωφελούμενος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά και ενημερώνεται για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος. 
17. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο. 
18. Σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου. Ο Δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κ.λπ.) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Παραστατικά Δαπανών

 

Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του 1ου Π.Ε.Α.) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης. Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων που φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αίτησης, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (προμήθεια εξοπλισμού/υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό είναι αποδεκτά τα εξής:

• Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού ή/και υλικών στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

        ◦ η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (υλικά, εξαρτήματα κ.λπ.)

        ◦ τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου)

        ◦ τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια κ.λπ.), προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της δαπάνης και να διαπιστώνεται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Απαραίτητη είναι η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων των κουφωμάτων και της θερμομόνωσης. Για τις λοιπές κατηγορίες αναφέρονται τεμάχια.

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες, ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

        ◦ το είδος (τοποθέτηση, μελέτη, επίβλεψη κ.λπ.) και η αξία των εργασιών,

        ◦ τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου)

Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία. Η Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται και στην περίπτωση που στις ανωτέρω αναφερόμενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων.

Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή/ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό δαπανών, ανά είδος δαπάνης, για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».

Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα παρεμβάσεις (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που γίνονται πληρωμές με ίδια κεφάλαια (μη λήψη δανείου, υπέρβαση επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπέρβαση ανώτατων ορίων αμοιβών - ενεργειακού επιθεωρητή κ.λπ.), αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης». 

Για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταβολή μετρητών. Σε περίπτωση πληρωμής δαπανών μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να προσκομιστεί δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την εξόφληση της δαπάνης.

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

• Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος, με εξαίρεση την πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και την καταβολή ιδίων κεφαλαίων (όλες μέσω τραπεζικού συστήματος).
• Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.
Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.
• Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις, που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών/συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-A, και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για την ορθή εγκατάσταση/τοποθέτηση/εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-Γ. 

Τα ανωτέρω παραστατικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. 

Σημειώσεις:
• Οι προμηθευτές/ανάδοχοι των υλικών/εργασιών, πρέπει να αναγράφουν το ΑΦΜ τους στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος.
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Παραρτημάτων πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του προμηθευτή/αναδόχου.